Rhythm for Revival

De stichting Rhythm for Revival ondersteunde van 2006 tot medio 2019 trommellessen en gezondheidsvoorlichting in Burundi. Eind 2019 werd dit project beëindigd. De stichting zal in de loop van 2020 opgeheven worden.

 

Geschiedenis

In april 2006 namen leden van enkele Nijmeegse zangkoren deel aan een Internationaal Muziekfestival voor de Vrede in Oeganda. Daar maakten zij kennis met de tambourinaires, de trommelspelers, van de Rukinzo Legacy uit Burundi. De koorleden raakten onder de indruk van de inzet van deze tambourinaires om vrede en gezondheid te bevorderen door trommelcursussen voor kinderen en jongeren te organiseren. Na terugkeer in Nederland besloten enkele koorleden een organisatie op te richten om deze tambourinaires te gaan helpen: de stichting Rhythm for Revival.

In al die jaren hebben een negentigtal donateurs en enkele fondsen het financieel mogelijk gemaakt dat steeds meer trommelcursussen gegeven konden worden. Een speciale vermelding verdient de slagwerkgroep Slagerij van Kampen, sedert begin 2013 ambassadeur van Rhythm for Revival. Tijdens hun concerten vroegen de bandleden aandacht voor het project en riepen zij hun toehoorders met succes op tot een geldelijke bijdrage.

 

Trommellessen

Op zijn kortst samengevat vormden de trommelcursussen 1) een cultureel fundament voor 2) verzoening en vrede, en 3) voor gezondheidsvoorlichting.

Cultureel fundament - De Burundese trommelcultuur is uniek in wereld en is daarom in 2014 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatst. De trommelcultuur wordt breed en diep gedragen: op tal van bruiloften, feesten en bijeenkomsten vinden optredens plaats van de tambourinaires.

Verzoening en vrede - Vanouds is de Burundese trommel het symbool voor vrede: klonken in het voormalige koninkrijk Burundi ’s ochtends de paleistrommels, dan was dat het teken dat er rust en vrede in het land was. Tijdens de trommelcursussen werden de kinderen en jongeren zich bewust van deze speciale betekenis van de trommel. Bovendien creëerden de verbindende kracht van de trommel, de zelfgecomponeerde liederen, de universele taal van de muziek en de groepsactiviteiten een vruchtbare bodem voor samenwerking en verzoening.

Gezondheidsvoorlichting - Essentiële informatie gaat in Burundi vooral van mond-tot-mond, de bouche-à-oreille. Tijdens de trommellessen werd voorlichting gegeven over hiv- en aidspreventie en over gezonde voeding en hygiëne. Deels gebeurde dit door expliciete lessen, deels als onderdeel van de zelfgecomponeerde liederen.
De trommel had een magnetische aantrekkingskracht op allereerst de kinderen die een opleiding kwamen volgen. Ook werd elke trommelles bezocht door vele tientallen mensen uit de wijk zelf. Vanaf het eerste tromgeroffel stroomden zij toe en bleven zij rond de lesplaats staan. Daarmee bereikte de voorlichting over verzoening en gezondheid vele duizenden oren per jaar, juist in de armste, vaak overbevolkte wijken met veel analfabetisme. Zo deden veel meer mensen dan alleen de deelnemende kinderen kennis op over goede hygiëne, goede voeding, en over de gevaren van ziektes zoals malaria en aids.

 

Bestuur

 • Johan de Visser, voorzitter
 • Jacques Kerssemakers, penningmeester, secretaris a.i.
 • Rhythm for Revival werd in 2006 opgericht door Caroline Westgeest. Vooral door haar inzet heeft Rhythm for Revival in al die jaren gestaag kunnen groeien. Na een langdurige ziekte overleed zij op 22 juni 2019. Als secretaris was zij tot enkele maanden vóór haar overlijden voor Rhythm for Revival actief.

Secretariaat:
Weezenhof 33-17
6536 GM NIJMEGEN

 

ANBI-erkenning

Rhythm for Revival verwierf op 1 januari 2008 de erkenning als algemeen nut beogende doelstelling.
RSIN = 817009693

 

Secretarieel jaarverslag 2019

A. Bestuurlijke activiteiten

 1. Het bestuur bestond in 2019 uit Johan de Visser, voorzitter; Caroline Westgeest, secretaris (overleden 22 juni 2019), en Jacques Kerssemakers, penningmeester en vanaf 22 juni secretaris a.i.
 2. Het bestuur vergaderde in 2019 zesmaal. De hoofdthema’s waren:
  • opvolging secretaris;
  • nieuwe opzet van de projectcontrole;
  • verkenning samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties;
  • financiële stand van zaken;
  • werving van donaties en subsidies;
  • uitbreiding van het comité van aanbeveling.
  Tegen het einde van verslagjaar bleek dat het project tot stilstand was gekomen. Omdat na intensief overleg met de projectleiding een doorstart niet meer mogelijk bleek, is het bestuur in beraad gegaan over opheffing van de stichting.
 3. De penningmeester en een driekoppige kascontrolecommissie kwamen bijeen voor de controle van de boekhouding en de jaarrekening over 2018. Deze werden in orde bevonden. Op voorstel van de kascontrolecommissie werd door het bestuur decharge aan de penningmeester verleend. Het rapport van de kascommissie is voor donateurs vrijelijk beschikbaar.
 4. De secretaris onderhield samen met de penningmeester contacten met de donateurs.
 5. Samenwerking met de stichtingsambassadeur ‘Slagerij van Kampen’. Deze slagwerkgroep is sinds 2012 ambassadeur voor de stichting Rhythm for Revival. De groep geeft niet zozeer zelf donaties, maar vraagt tijdens elk optreden aandacht voor het project, waarop tijdens de pauze een collecte volgt. Het gaat hier om substantiële bijdragen voor de uitvoering van het project. Het bestuur van Rhythm for Revival onderhield ook in 2019 contact met het management van Slagerij van Kampen.

B. Planning voor 2020
In 2020 zal het bestuur zich richten op alle taken verbonden aan de opheffing van de stichting.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2019 en een verkort overzicht 2015-2019.

Bestuur Rhythm for Revival, 31 januari 2020