Nederlands  Engels
Stichting
Missie en doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeANBI

 

ANBI-erkenning

De Stichting Rhythm for Revival is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaal nummer: 817009693

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Johan de Visser, voorzitter
 • [vacature], secretaris
 • Jacques Kerssemakers, penningmeester, secretaris ad interim

De bestuursleden van Rhythm for Revival werken als vrijwilliger voor de stichting en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

De Stichting ondersteunt in Burundi trommelprojecten met bijdragen afkomstig uit particuliere giften en subsidies.

De opleiding van één trommelaar bedraagt € 75. Dit bedrag wordt besteed aan: de aanschaf van trommels, stokken, tenues en sieraden, die horen bij de traditionele tenues die tijdens optredens worden gedragen. Voortsaan lesmaterialen, kosten en honoraria van de docenten en assistenten.

 

Secretarieel jaarverslag 2018

 • Het bestuur bestond in 2018 uit Johan de Visser, voorzitter; Caroline Westgeest, secretaris, en  Jacques Kerssemakers, penningmeester.
 • Het bestuur vergaderde in 2018 vijfmaal. De hoofdthema’s waren:
  - voortgang van het project in Burundi: in 2018 zijn opnieuw honderden kinderen en jongeren opgeleid tijdens de laatste maanden van project XIV, de gehele looptijd van project XV, en de eerste maanden van project XVI.
  - de financiële stand van zaken;
  - diverse acties voor werving van donaties en subsidies;
  - verbreding draagvlak;
  - pr;
  - werving van vrijwilligers ter ondersteuning van uitvoerende taken en ter uitbreiding van het bestuur;
  - uitbreiding van het comité van aanbeveling;
  - aanvulling van de website conform nieuwe privacywetgeving;
  verkenning samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties.
 • De penningmeester, de secretaris en de kascontrolecommissie kwamen bijeen voor de controle van de boekhouding en de jaarrekening over 2017. Op voorstel van de kascontrolecommissie werd door het bestuur decharge aan de penningmeester verleend.
 • De penningmeester en de secretaris kwamen tienmaal bijeen voor overleg over de acquisitie van donaties, het aanschrijven van fondsen en over het samenstellen en versturen van de halfjaarlijkse nieuwsbrief naar de donateurs.
 • De secretaris onderhield zoals altijd contacten met de projectleiding in Burundi over:
  - de voortgang van de projecten;
  - de verslaglegging van de projecten: organisatorisch, secretarieel en financieel;
  - de beoordeling van de kwaliteit per lesplaats, in zowel organisatorisch als didactisch opzicht;
  - de toekomstplannen en de begroting;
  - de aanlevering van pr-materialen: foto’s en films.
 • De secretaris onderhield samen met de penningmeester contacten met de donateurs.
 • Samenwerking met de stichtingsambassadeur ‘Slagerij van Kampen’. Deze slagwerkgroep is sinds 2012 ambassadeur voor de stichting Rhythm for Revival. De groep geeft niet zozeer zelf donaties, maar vraagt tijdens elk optreden aandacht voor het project, waarop tijdens de pauze een collecte volgt. Het gaat hier om substantiële bijdragen voor de uitvoering van het project. Het bestuur van Rhythm for Revival onderhield ook in 2018 contact met het management van Slagerij van Kampen.

 

Beleidsplan 2019

In 2019 wil het bestuur:

 • de opleiding ondersteunen van kinderen op tien lesplaatsen, verdeeld over twee halfjaarlijkse cursussen;
 • fondsen werven om één nieuwe lesplaats te kunnen openen;
 • de aanschaf van een transportmiddel ondersteunen zodat de trommelaars zich met hun trommels kunnen verplaatsen naar de optredens, waar zij extra aandacht voor het project kunnen vragen.
 • de fondswerving in Nederland voortzetten;
 • presentaties houden voor verenigingen en clubs van weldoeners over het project en het land Burundi.

 

 

Kascontrolecommissie 2018

Jaarlijks worden de boekhouding en alle documenten, die eraan ten grondslag liggen, ingezien door de kascontrolecommissie. Op  2 juli 2019 heeft deze commissie het bestuur geadviseerd de boekhouding 2018 goed te keuren en aan de penningmeester decharge te verlenen.

 

Financiële verantwoording 2018

 

 

 

 

 

Admin login